Study

กำหนดวันเวลาการขายใบสมัครและการยื่นใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 2553 ด้วยตนเอง

จำหน่ายใบสมัคร     9 มีนาคม – 9 เมษายน  (หยุดวันอังคาร  6 เมษายน 2553) 
วันจันทร์  -  วันพฤหัสบดี          เวลา  9.00 – 19.00 น.
วันศุกร์ - อาทิตย์                      เวลา  9.00 – 16.00 น.

(แห่งที่ 1) สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์    (สาขาสีลม)   ..... BTS ศาลาแดง
1/7  ชั้น 2  อาคารสีบุญเรือง 2 ถนนคอนแวนต์  สีลม  บางรัก  กทม. 10500  โทร.  02-234-6951
(แห่งที่ 2) สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์    (สาขาพหลโยธิน)  .. BTS อารีย์ 
408 อาคารพหลโยธินเพลส  ชั้นที่ 16  ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท   กรุงเทพฯ 10400  โทร 02-357-1241-5   

ยื่นใบสมัคร          วันที่ 6 - 9 เมษายน  2553  เวลา 08.00 – 18.00 น..
ณ หอประชุมโรงเรียนศรีอยุธยา อาคารเพชรรัตน์ ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  (ใกล้ BTS พญาไท)

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร 
1.ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์    2. ติดรูปถ่ายที่สองแผ่นหลัง       3. สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปชัดเจน
ค่าสมัครสอบ           ระดับ  N1 , N2, N3        800    บาท
วันสอบ            วันอาทิตย์ที่  4  กรกฎาคม  2553
การสอบ            ทุกระดับ     สอบเวลา 13.00 น.
สถานที่สอบ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   รังสิต

หมายเหตุ สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ ๆ สมัครไว้เท่านั้น
สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
หากทางโรงเรียนของท่านมีนักเรียนพิการทางสายตามาสมัครสอบกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

ระดับ    เกณฑ์มาตราฐานที่กำหนด
N1 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในวงกว้างได้
(การ อ่าน) – อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูง   
แล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
- อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน
(การ ฟัง)   – ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา 
ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้
N2 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง
(การ อ่าน) – อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตรสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่าย ๆ 
และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้
(การ ฟัง)  – ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็น ธรรมชาติ แล้วสามารถ
เข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้
N3 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน) – อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แล้วสามารถเข้าใจได้
- สามารถจับใจความคร่าว ๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น
- หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้
(การ ฟัง)  - ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์
ของบุคคลได้


สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 2553
หลักเกณฑ์การรับสมัครทางไปรษณีย์
สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น
(ยกเว้น กรุงเทพและปริมณฑล)


การสั่งซื้อใบสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม  - 5 เมษายน  2553  (สาขาพหลโยธิน)
โดยการฝากเงินเข้าบัญชี     “  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ”
1.   ธนาคารไทยพาณิชย์      สาขา ลิเบอร์ตี้สแควร์     บัญชีออมทรัพย์      เลขที่บัญชี  401-488860-6     หรือ
2.   ธนาคารกรุงเทพ            สาขาย่อยซิลลิคเฮ้าส์                   บัญชีสะสมทรัพย์    เลขที่บัญชี  860-0-08757-4    หรือ
3.   ธนาคารกสิกรไทย        สาขาย่อยซีพี ทาวเวอร์          บัญชีออมทรัพย์      เลขที่บัญชี 620-2-02633-6

กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากพร้อม

กรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล , ที่อยู่ให้ละเอียดและชัดเจน โทรศัพท์, ระดับที่จะสอบ
เงินค่าสมัครสอบ             ระดับ  N 1 – N 3      @     800  บาท
1. ส่งสำเนาใบนำฝากทาง Fax: 02-357-1246
2. ส่งรายละเอียดทาง Internet E-mail: proficiency_test@ojsat.or.th    หรือ
3. ส่งสำเนาใบนำฝากทางไปรษณีย์ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
408 อาคารพหลโยธินเพลส  ชั้นที่ 16  ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  โทร 02-357-1241-5       ( ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ )
1)    ผู้สมัครจะได้รับ
1.1  ใบสมัครสอบ 1 ชุด มี 4 แผ่น และคู่มือ
1.2   เอกสารการสมัครสอบเป็นภาษาไทย
2)    เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ 
(เพื่อให้รายละเอียดติดลงบนแผ่นสุดท้าย) ดูตัวอย่างทุกขั้นตอนในคู่มือ
3)    ให้ส่งใบสมัครกลับคืนสถานที่ยื่นใบสมัคร (สาขาพหลโยธิน)    ไม่เกินวันจันทร์ 5  เมษายน  2553
(ไม่ถือตราประทับวันที่ส่ง จากไปรษณีย์ต้นทาง) ส่งหลังวันที่ 6 เมษายน 2553 จะถูกตัดสิทธิการสมัคร
เอกสารที่ต้องส่งกลับคืนสถานที่ยื่นใบสมัครสอบ
1.  ใบสมัครที่กรอกอย่างสมบูรณ์และชัดเจน พร้อมติดรูปถ่ายที่เหมือนกัน 2 ใบ 
2.   สำเนาบัตร ประชาชนที่เห็นรูปชัดเจนแนบมาด้วย     
***  ในกรณีซื้อใบสมัครเป็นกลุ่มกรุณาช่วยคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน  ***
โดยส่งมาที่     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)
408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16   ห้องที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
4)    หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาสถานที่รับสมัครสอบแล้วผู้จัดสอบจะส่งบัตรเลขที่นั่งสอบ
ไปให้หากท่านไม่ได้รับภายใน 3  สัปดาห์ กรุณาติดต่อกลับมาที่   โทร 02-357-1241-5
แต่ละสถาบันหรือหน่วยงานสามารถ รวบรวมการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากได้*  สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น *
สถานที่สอบ :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

ดาวโหลดรายละเอียดเป็นไฟล์ Acrobat ได้ที่นี่ คลิ๊ก

 Link : http://www.ojsat.or.th/main/2009-11-13-10-31-47/64-jp-test 

 

ประเทศไทยก็สอบ 2 ครั้งเหมือนกัน 

N1 - N3 นะค๊าทุกท่าน แล้วเจอกันค่ะ  

ช่วงนี้อยู่ีออฟฟิสแล้วง่วงค่ะ นั่งอ่านภาษาญี่ปุ่นระหว่างที่รอ User แจ้งปัญหา(แต่ก็ไม่แจ้ง) เห็นบางเว็บมีคนมาแจกข้อสอบ JLPT ระบบใหม่ 2010 แต่ดันกลายเป็นเมล์มาบอกว่าขายตัวอย่างข้อสอบ เซ็งจิต

สำหรับใครที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับระบบใหม่นั้นจะขอเล่าคร่าวๆ ว่าการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่กำลังจะเริ่มต้นในปี 2010 นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับในการสอบโดย

N5 = Level4

N4 = Level3

N3 = อยู่ระหว่าง Level 2 กับ 3

N2 = Level2

N1 = Level1

โดยส่วนตัวแล้วขั้นที่คิดว่าสำคัญที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือ N3 กับ N2 ดังนั้นจึงขุดหาแนวข้อสอบของ 2 ระดับนี้เป็นการใหญ่แล้วก็เจอที่นี่ค่ะ

http://www.jlpt.jp/e/about/new-jlpt.html

หรือจะกดตาม Link ข้างล่างนี้เลยก็ได้ค่ะ

โดยเอกสารที่แจกในเว็บนี้มีดังนี้

Guidebook

1."ATARASHII NIHONGO NOURYOKU SHIKEN Guidebook (Japanese only)" (PDF/2.05MB)

เป็น Guidebook แนะนำเกี่ยวกับการสอบระบบใหม่แต่เนื่องจากบอกว่า Japanese only คนหน้าด้านอย่างหนูโหลดมาก็เลยน้ำลายฟูมปาก ขอผ่านไปอ่านอันอื่นแทนค่ะ

New Japanese-Language Proficiency Test Guidebook - Executive Summary

2. Japanese Version (PDF/214KB)

3. English Version (PDF/490KB)

เป็น Guidebook ที่แนะนำการสอบระบบใหม่อีกเช่นกันค่ะแต่ดูเหมือนจะคัดกรองมาแล้ว เนื้อหาเหมือนกันทั้งเวอร์ชั่น JP และ EN ใครสะดวกใจภาษาไหนเชิญรับภาษานั้นค่ะ

New Japanese-Language Proficiency Test Sample Question

Sample Questions               :N1N2N3N4N5

Answer sheets                  : N1N2N3N4N5

Scripts for Listening Section  : N1N2N3N4N5 

Answers                    : N1N2N3N4N5

Section ที่ทุกคนรอคอย

ในส่วนของ Sample Question นั้นเท่าที่ได้ดู N1 กับ N2 แล้วพบว่าในตัวอย่างนี้แบ่งเป็นสองส่วน

Part 1 : 文字 ・語彙 文法 読解 (Kanji ・Vocaburary ・Grammar ・Reading) 

Part 2 : 聴解 (Listening)

ซึ่งถึงแม้จากตัวอย่างนั้นจะมีเรื่องของการฟังมาให้ด้วยแต่ในเว็บนี้ก็ไม่มีให้โหลดค่ะ ถ้าอยากได้เสียงมาฟังด้วยเค้าขายค่ะ

- New Japanese-Language Proficiency Test Guidebook: An Executive Summary + Sample Questions ของ N1, N2 และ N3 + CD ในส่วนของการฟัง

ราคา 945 เยน รวมภาษีแล้ว

- New Japanese-Language Proficiency Test Guidebook: An Executive Summary + Sample Questions ของ N4 และ N5 + CD ในส่วนของการฟัง

ราคา 840 เยน รวมภาษีแล้ว

รายละเิอียดก็อยู่ที่เว็บด้านบนที่ให้ไว้นั่นแหละค่ะ ใครอยากสั่งมาลองฟังก็ได้เลยนะคะ

ได้แนวข้อสอบแล้วก็มาพยายามกับเถอะนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ

 

ปล.แก้ไข Link ทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วแต่จะติด Password เน้นว่าพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เว้นวรรคเอาให้เหมือนนะคะ 

ปล.2 จริงๆ Password ที่ทุกท่านขอกันนั้นอยู่ที่ปล.แรกค่ะ แต่เดิมคำว่า Password เป็น Link ไปดู Password แต่เนื่องจากมีหลายคนคงไม่ได้อ่านเลยเข้ามาขอ Password กันมากมายเลยต้องย้ายที่ (ให้เด่นๆ) ทีนี้คงโหลดกันได้แล้วนะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ

ปล.3 แก้คำว่า Password ให้ใหญ่ขึ้นค่ะ คนที่มาขอคงไม่ได้อ่านกันจริงๆ (เราคงพล่ามมากเกินไป) พยายามแก้ให้หลายครั้งแล้ว บางคนก็เห็นและพยายามช่วยบอกคนอื่นที่มาขอ บางคนก็ไม่เห็นทั้งที่มันก็อยู่ที่ปล.นี่แหละค่ะ ถ้ายังไงก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะ

>>> Password <<<

เนื่องจากวันนี้เห็นบล๊อคใน Favorite ของท่านหนึ่งบอกว่าผลสอบวัดระดับออกแล้ว
ใครที่อยู่ในวงการนี้ถึงจะพูดไม่จบแต่ก็รู้ได้ทันทีว่าหมายถึงอะไร พอเข้าไป...เค้าผ่านระดับสอง

ก็ให้กังวลสงสัยเพราะเมื่อต้นเดือนโทรไปถามที่โรงเรียน ทางโรงเรียนบอกว่าให้โทรมาอีกทีปลายเดือนมีนา...
หรือท่านผู้นี้จะอยู่ญีุ่ปุ่น...ไม่ใช่แน่ๆ

ก็ลองไปหาดูในเว็บก็ปรากฏผลของปีที่แล้วเพียบ มันประมาณช่วงนี้หมดเลย เอ๊...ตกลงผลออกรึยัง
เลยโทรไปที่โรงเรียน ทางโรงเรียนบอกว่าให้เอาบัตรสอบไปรับผลได้เลย

โอ๊ว!!! ออกแล้วงั้นหรือ
รีบลางานไปรับมาทันทีด้วยความขี้เห่อ ลืมนั่นลืมนี่ด้วยความแตกตื่นและตื่นเต้นแถมยังหาทางขึ้นไปโรงเรียนไม่เจออีกต่างหากทั้งที่มาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

พอไปถึงก็จำที่เพื่อนเคยบอกได้
เพื่อนบอกว่าดูที่ซองก็รู้ว่าผ่านมั้ย ถ้าซองใหญ่จะใส่ใบ Cer ซึ่งแปลว่าผ่านมาด้วยแต่ถ้าไม่ผ่านซองจะเล็กเพราะมีแต่ผลคะแนน
ก็ชะเง้อข้ามเคาน์เตอร์ไป...

จ๋า...มุกแกใช่ไม่ไ้ด้ผลว่ะ...ซองใหญ่หมดเลย
ฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะผ่านหมดนี่

อย่างน้อยก็ตูคนนึงที่ฟังไม่กระดิกเลยล่ะ

พอได้รับมา (คนหยิบให้ล๊อหล่อ)
ก็ออกมานอกโรงเรียนเดินมาถึงลิฟท์...
เจอกระดาษใบใหญ่ที่เขียนภาษาญี่ปุ่นไว้ใบนึง ข้างบนเขียนว่า Certificate กับเลข 3 ตัวใหญ่มากไว้แล้วก็มีกระดาษบางๆ ใบเล็กๆ อีกใบนึง...

...
...
...

อะไรล่ะเนี่ย???

ตรงไหนที่บอกว่าผ่าน ไม่เห็นมี

ตัดสินใจเดินกลับเข้าไปถามเค้า เค้าก็ยิ้มให้อย่างใจดี มือก็จิ้มกระดาษแข็งๆ ในมือเราแล้วก็บอกว่า

"ก็นี่ไงครับใบ Cer ก็ผ่านแล้วไง"

ไปถึงเกือบบ่ายสองข้าวเที่ยงก็ยังไม่ได้กิน ตอนบอกว่าผ่านนี่หน้าคงเหวอสุดๆ
เค้าก็หัวเราะแล้วชี้กระดาษใบเล็กให้ดูเค้าบอกว่า

"นี่ไงครับ PASSED ผ่านครับ แล้วก็คะแนนเค้าเอา 60% ผ่านคุณได้เท่านี้เต็ม 400 ก็ลองไปหารดูนะครับ"

เขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ก็ยังอุตส่าห์อ่านไม่ออกค่ะ...
โง่จริงไม่ได้โง่เล่นนะตูนี่

เดินเข่าอ่อนออกมาจากโรงเรียน

ลืมแม้แต่จะถามว่าอาจารย์ที่ติวให้มาสอนวันไหน (จะซื้อช๊อคโกแลตไปขอบคุณ)
ลืมแม้แต่จะถามเรื่องคอร์สเรียนต่อ...

แถมวิ่งกลับมาถึงออฟฟิสยังลืมว่าต้มซุปไข่ทิ้งไว้ กลับมาเย็นเจี๊ยบ

อะไรมันจะเอ๋อขนาดนั้นคะ

ขอบคุณที่อ่านมาตลอด เอาเป็นว่านี่ค่ะผลคะแนน

ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ค่ะ (JLPT Level 3)

文字・語彙 Writing - Vocabulary................95/100
聴解 Listening.........................................87/100
読解・文法 Reading - Grammar.................171/200

総合点 Total...........................................353/400

ก๊อปชาวบ้านเค้ามาอีกทีค่ะ
ตอนแรกที่คิดว่าจะได้น้อยมากๆ คือ "การฟัง" คิดว่าจะได้ 10 หรือ 20 แค่นั้นเอง
มากสุดไม่น่าเกิน 30 แต่โผล่มาได้ขนาดนี้เห็นครั้งแรกนี่แบบว่า...

ผิดคนเปล่าคะ???

ไม่เคยไปอยู่ญี่ปุ่น ไม่เคยเจอคนญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันแต่ได้ขนาดนี้นี่แทบลมจับเลยล่ะค่ะ
ผิดคาดสุดๆ

นั่งรถไปด้วยความรู้สึกที่ว่า 60% ของ 400 ก็ 240
ยังคิดว่า 230 กว่าๆ ก็ไม่รอดสิ ไม่มั่นใจเลย แต่ได้ขนาดนี้เซอร์ไพรส์มากค่ะ

ผ่านแล้ว คุ้มค่าจริงๆ ชิเงะแต่งงานกับเค้าได้แล้วนะคะแบบเนี้ย

ว่าแล้วก็แปะท่านเทพ พยายามจะให้เกี่ยวด้วยให้ได้


ท่านเทพปรบมือให้เค้า

 

อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัว เพิ่งได้มาเมื่อคืน
งามกว่า PB แบบนี้จะดีเหรอคะท่านเทพ

เครียดอ่านหนังสือสอบมานาน ขอเพ้อหน่อย
ใครสอบได้คะแนนเท่าไหร่มาอวดกันบ้างนะ
คะ