กำหนดวันเวลาการขายใบสมัครและการยื่นใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 2553 ด้วยตนเอง

จำหน่ายใบสมัคร     9 มีนาคม – 9 เมษายน  (หยุดวันอังคาร  6 เมษายน 2553) 
วันจันทร์  -  วันพฤหัสบดี          เวลา  9.00 – 19.00 น.
วันศุกร์ - อาทิตย์                      เวลา  9.00 – 16.00 น.

(แห่งที่ 1) สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์    (สาขาสีลม)   ..... BTS ศาลาแดง
1/7  ชั้น 2  อาคารสีบุญเรือง 2 ถนนคอนแวนต์  สีลม  บางรัก  กทม. 10500  โทร.  02-234-6951
(แห่งที่ 2) สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์    (สาขาพหลโยธิน)  .. BTS อารีย์ 
408 อาคารพหลโยธินเพลส  ชั้นที่ 16  ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท   กรุงเทพฯ 10400  โทร 02-357-1241-5   

ยื่นใบสมัคร          วันที่ 6 - 9 เมษายน  2553  เวลา 08.00 – 18.00 น..
ณ หอประชุมโรงเรียนศรีอยุธยา อาคารเพชรรัตน์ ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  (ใกล้ BTS พญาไท)

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร 
1.ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์    2. ติดรูปถ่ายที่สองแผ่นหลัง       3. สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปชัดเจน
ค่าสมัครสอบ           ระดับ  N1 , N2, N3        800    บาท
วันสอบ            วันอาทิตย์ที่  4  กรกฎาคม  2553
การสอบ            ทุกระดับ     สอบเวลา 13.00 น.
สถานที่สอบ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   รังสิต

หมายเหตุ สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ ๆ สมัครไว้เท่านั้น
สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
หากทางโรงเรียนของท่านมีนักเรียนพิการทางสายตามาสมัครสอบกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

ระดับ    เกณฑ์มาตราฐานที่กำหนด
N1 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในวงกว้างได้
(การ อ่าน) – อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูง   
แล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
- อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน
(การ ฟัง)   – ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา 
ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้
N2 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง
(การ อ่าน) – อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตรสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่าง ๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่าย ๆ 
และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้
(การ ฟัง)  – ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็น ธรรมชาติ แล้วสามารถ
เข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้
N3 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง
(การอ่าน) – อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แล้วสามารถเข้าใจได้
- สามารถจับใจความคร่าว ๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น
- หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้
(การ ฟัง)  - ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์
ของบุคคลได้


สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 2553
หลักเกณฑ์การรับสมัครทางไปรษณีย์
สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น
(ยกเว้น กรุงเทพและปริมณฑล)


การสั่งซื้อใบสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม  - 5 เมษายน  2553  (สาขาพหลโยธิน)
โดยการฝากเงินเข้าบัญชี     “  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ”
1.   ธนาคารไทยพาณิชย์      สาขา ลิเบอร์ตี้สแควร์     บัญชีออมทรัพย์      เลขที่บัญชี  401-488860-6     หรือ
2.   ธนาคารกรุงเทพ            สาขาย่อยซิลลิคเฮ้าส์                   บัญชีสะสมทรัพย์    เลขที่บัญชี  860-0-08757-4    หรือ
3.   ธนาคารกสิกรไทย        สาขาย่อยซีพี ทาวเวอร์          บัญชีออมทรัพย์      เลขที่บัญชี 620-2-02633-6

กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากพร้อม

กรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล , ที่อยู่ให้ละเอียดและชัดเจน โทรศัพท์, ระดับที่จะสอบ
เงินค่าสมัครสอบ             ระดับ  N 1 – N 3      @     800  บาท
1. ส่งสำเนาใบนำฝากทาง Fax: 02-357-1246
2. ส่งรายละเอียดทาง Internet E-mail: proficiency_test@ojsat.or.th    หรือ
3. ส่งสำเนาใบนำฝากทางไปรษณีย์ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
408 อาคารพหลโยธินเพลส  ชั้นที่ 16  ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  โทร 02-357-1241-5       ( ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ )
1)    ผู้สมัครจะได้รับ
1.1  ใบสมัครสอบ 1 ชุด มี 4 แผ่น และคู่มือ
1.2   เอกสารการสมัครสอบเป็นภาษาไทย
2)    เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ 
(เพื่อให้รายละเอียดติดลงบนแผ่นสุดท้าย) ดูตัวอย่างทุกขั้นตอนในคู่มือ
3)    ให้ส่งใบสมัครกลับคืนสถานที่ยื่นใบสมัคร (สาขาพหลโยธิน)    ไม่เกินวันจันทร์ 5  เมษายน  2553
(ไม่ถือตราประทับวันที่ส่ง จากไปรษณีย์ต้นทาง) ส่งหลังวันที่ 6 เมษายน 2553 จะถูกตัดสิทธิการสมัคร
เอกสารที่ต้องส่งกลับคืนสถานที่ยื่นใบสมัครสอบ
1.  ใบสมัครที่กรอกอย่างสมบูรณ์และชัดเจน พร้อมติดรูปถ่ายที่เหมือนกัน 2 ใบ 
2.   สำเนาบัตร ประชาชนที่เห็นรูปชัดเจนแนบมาด้วย     
***  ในกรณีซื้อใบสมัครเป็นกลุ่มกรุณาช่วยคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน  ***
โดยส่งมาที่     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)
408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16   ห้องที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
4)    หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาสถานที่รับสมัครสอบแล้วผู้จัดสอบจะส่งบัตรเลขที่นั่งสอบ
ไปให้หากท่านไม่ได้รับภายใน 3  สัปดาห์ กรุณาติดต่อกลับมาที่   โทร 02-357-1241-5
แต่ละสถาบันหรือหน่วยงานสามารถ รวบรวมการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากได้*  สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น *
สถานที่สอบ :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

ดาวโหลดรายละเอียดเป็นไฟล์ Acrobat ได้ที่นี่ คลิ๊ก

 Link : http://www.ojsat.or.th/main/2009-11-13-10-31-47/64-jp-test 

 

ประเทศไทยก็สอบ 2 ครั้งเหมือนกัน 

N1 - N3 นะค๊าทุกท่าน แล้วเจอกันค่ะ  

Comment

Comment:

Tweet

แท็กซี่ เอ๊ยเซกซี่
เอ เอ๊ะ เอ๋อ .....
ไม่ได้เรียนภาษานี้มากะเค้าด้วยสิเนี่ย sad smile

ปล. รบกวนช่วยโหวตด้วยจ้าา
http://einnif.exteen.com/20100303/vote-faq

#4 By EinniF™ on 2010-03-05 06:57

ไหงเร็วเงี้ยะ

#3 By KaTTo-+tOdA on 2010-02-22 12:35

^
^
^
ทางญี่ปุ่นกำหนดมาน่ะค่ะ
อย่างปีที่แล้วกลางปีแบบนี้จะมีแค่ Level 1 กับ Level 2 เท่านั้นค่ะ
ปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มใช้ระบบใหม่ ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าสอบ N1, N2, N3 แล้วอีกอย่างก็คือเพิ่งรู้ด้วยว่าเมืองไทยก็จะสอบปีละ 2 ครั้งเหมือนชาวบ้านชาวช่องเค้าแล้ว

กำลังว่าจะตีตั๋วไปสอบที่ไต้หวันอยู่พอดีเชียว 555

#2 By uregus on 2010-02-19 16:03

อ้าว ทำไมมีแค่ 3 อันดับละเนี่ย?

#1 By ミハル_さま(MiHaRu) on 2010-02-19 15:57